(x – 2) (x + 5) = 0 (20 – x)/10 = x/5

Question

(x – 2) (x + 5) = 0
(20 – x)/10 = x/5

in progress 0
Adela 9 months 2021-05-07T03:56:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T03:58:12+00:00

  Đáp án:

  a) `x in {-5;2}`

  b) `x=20/3` 

  Giải thích các bước giải:

  a)

  `(x-2).(x+5)=0`

  `to`  \(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x+5=0\end{array} \right.\) `to`\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-5\end{array} \right.\) 

  Vậy `x in {-5;2}`

  b)

  `(20-x)/10=x/5`

  `to 5.(20-x)=10x`

  `to 100-5x=10x`

  `to 100=10x+5x`

  `to 100=15x`

  `to x=100/15=20/3`

  Vậy `x=20/3`

  0
  2021-05-07T03:58:56+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   `(x-2)(x+5)=0`

  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x+5=0\end{array} \right.\)

  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=0+2\\x=0-5\end{array} \right.\)

  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-5\end{array} \right.\)

  Vậy `x\in\{2;-5\}`

  `(20-x)/10=x/5`

  `⇔5(20-x)=10.x`

  `⇔100-5x=10x`

  `⇔10x+5x=100`

  `⇔15x=100`

  `⇔x=100/15`

  `⇔x=20/3`

  Vậy `x=20/3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )