2^3.5^3-3{400-[673-2^3.(7^8:7^6:7^0)]} Nhơ các bạn nhé

Question

2^3.5^3-3{400-[673-2^3.(7^8:7^6:7^0)]}
Nhơ các bạn nhé

in progress 0
Gerda 8 tháng 2020-10-15T04:06:02+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: `643`.

  Giải thích các bước giải:

  `2^3. 5^3-3{400-[673-2^3.(7^8:7^6:7^0)]}`

  `= (2.5)^3 – 3{400-[673 – 8.(7^{8-6-0})]}`

  `= 10^3 – 3[400-(673-8. 7^2)]`

  `= 1000 – 3.(400 – 673 + 392)`

  `= 1000 – 3.119`

  `= 1000 – 357`

  `= 643`.

   

 2. Đáp án:

   Ta có: 2³.5³-3{400-[673-2³.(7^8:7^6:7^0)]}

             =8.125-3[400-(673-8.49)]

             =1000-3.(400-281)

             =1000-3.119

             =1000-357

             =643 

   XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )