( √x+2/x-2 √x+1- √x-2/x-1) × √x+1/ √x với x>0

Question

( √x+2/x-2 √x+1- √x-2/x-1) × √x+1/ √x với x>0

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-27T06:33:51+00:00 1 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T06:35:17+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  x > 0\\
  A = \left( {\dfrac{{\sqrt x  + 2}}{{x – 2\sqrt x  + 1}} – \dfrac{{\sqrt x  – 2}}{{x – 1}}} \right).\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x }}\\
   = \left[ {\dfrac{{\sqrt x  + 2}}{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}}} – \dfrac{{\sqrt x  – 2}}{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}} \right].\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x }}\\
   = \dfrac{{\left( {\sqrt x  + 2} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right) – \left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}.\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x }}\\
   = \dfrac{{x + 3\sqrt x  + 2 – \left( {\sqrt x  – 3\sqrt x  + 2} \right)}}{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}}}.\dfrac{1}{{\sqrt x }}\\
   = \dfrac{{6\sqrt x }}{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}.\sqrt x }}\\
   = \dfrac{6}{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}}}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )