2 + (12 – 5x): 2g How do i do this

Question

2 + (12 – 5x): 2g
How do i do this

in progress 0
Tài Đức 1 day 2021-07-22T06:07:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T06:09:25+00:00

  Answer:

  uid

  Step-by-step explanation:

  1. 2+12-5x=2
  2. -5+14=2
  3. -5x+14-14=2-14
  4. -5x=-12
  5. -5x/-5=-12/5
  6. x=12/5
  7. 12/5g

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )