2x + 10 – 8x = -38 2(x + 5) = -2 -10 = -5(x +9) 6 – 7x – 19 = -83 3(3x – 4) = 24 can anybody help me on all of

Question

2x + 10 – 8x = -38
2(x + 5) = -2
-10 = -5(x +9)
6 – 7x – 19 = -83
3(3x – 4) = 24
can anybody help me on all of these questions? quick and thank you so much!

in progress 0
Trúc Chi 2 months 2021-09-01T08:12:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T08:14:24+00:00

  Answer:

  1. x = 8
  2. x = -6
  3. x = -7
  4. x = 10
  5. x = 4

  Step-by-step explanation:

  1. 2x+10-8x = -38

    -6x + 10 = -38

    -6x = – 48

     x = 8

  2. 2(x+5)=-2

     2x + 10 = -2

     2x = -12

      x= -6

  3. -10 = -5(x+9)

     -10 = -5x – 45

     35 = -5x

      x = -7

  4. 6 – 7x – 19 = -83

    -13 – 7x = -83

     -7x = -70

      x = 10

  5. 3(3x-4) = 24

     9x – 12 = 24

     9x = 36

     x = 4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )