||2x-1|-1/2|=1/5 giúp mk với

Question

||2x-1|-1/2|=1/5 giúp mk với

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-10-20T23:20:20+00:00 2 Answers 122 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-20T23:21:51+00:00

  $\huge\text{|}$`|2x-1|-1/2`$\huge\text{|}$`=1/5`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}|2x-1|-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}5\\|2x-1|-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}5\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}|2x-1|=\dfrac{1}5+\dfrac{1}{2}\\|2x-1|=-\dfrac{1}5+\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}|2x-1|=\dfrac{7}{10}\\|2x-1|=\dfrac{3}{10}\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}2x-1=\dfrac{7}{10} \\2x-1=-\dfrac{7}{10}\end{array} \right.\) hoặc \(\left[ \begin{array}{l}2x-1=\dfrac{3}{10}\\2x-1=-\dfrac{3}{10}\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}2x=\dfrac{7}{10}+1 \\2x=-\dfrac{7}{10}+1\end{array} \right.\) hoặc \(\left[ \begin{array}{l}2x=\dfrac{3}{10}+1\\2x=-\dfrac{3}{10}+1\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}2x=\dfrac{17}{10} \\2x=-\dfrac{17}{10}\end{array} \right.\) hoặc \(\left[ \begin{array}{l}2x=\dfrac{13}{10}\\2x=-\dfrac{13}{10}\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{17}{20} \\2x=-\dfrac{17}{20}\end{array} \right.\) hoặc \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{13}{20}\\2x=-\dfrac{13}{20}\end{array} \right.\)

  Vậy `x=17/20` hoặc `x=- 17/20` hoặc `x=13/20` hoặc `x=- 13/20`

  Học tốt !

  0
  2020-10-20T23:22:02+00:00

  TH: là trường hợp lớn, Th: là trường hợp nhỏ.

  $||2x-1|-\dfrac{1}{2}|=\dfrac{1}{5}$

  TH1: $|2x-1|-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{5}$

  $|2x-1|=\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{10}$

  Th1: $2x-1=\dfrac{7}{10}$

  $2x=\dfrac{7}{10}+1=\dfrac{17}{10}$

  $x=\dfrac{17}{10}:2=\dfrac{17}{20}$

  Th2: $2x-1=-\dfrac{7}{10}$

  $2x=-\dfrac{7}{10}+1=\dfrac{3}{10}$

  $x=\dfrac{3}{10}:2=\dfrac{3}{20}$

  TH2: $|2x-1|-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{5}$

  $|2x-1|=-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{10}$

  Th1: $2x-1=\dfrac{3}{10}$

  $2x=\dfrac{3}{10}+1=\dfrac{13}{10}$

  $x=\dfrac{13}{10}:2=\dfrac{13}{20}$

  Th2: $2x-1=-\dfrac{3}{10}$

  $2x=-\dfrac{3}{10}+1=\dfrac{7}{10}$

  $x=\dfrac{7}{10}:2=\dfrac{7}{20}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )