1Bản thân em học đc điều j qua những đức tính giản dị của Bác Hồ và vận dụng nó sao trong cuộc sống thực tế (đức tính giản dị của bác hồ VIẾT ĐOẠN VĂN

Question

1Bản thân em học đc điều j qua những đức tính giản dị của Bác Hồ và vận dụng nó sao trong cuộc sống thực tế (đức tính giản dị của bác hồ
VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN
2 .Em học tập đc j từ cách NL của 2 tác giả trong hai văn bản (Ý nghĩa văn chương, Đức tính giản dị của Bác Hồ )
VIẾT NHƯ TRÊN
Viết ngắn

in progress 0
Thu Thủy 8 months 2021-06-04T02:52:44+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-04T02:54:41+00:00

    Qua bài văn:” Đức tính giản dị của Bác Hồ”, ta hiểu giản dị là điều rất dễ dàng trong cuộc sống như: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết,… Những biểu hiện đức tính giản dị của Bác tuy rất nhỏ, nhưng nó thể hiện sự giản dị hào hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp của Bác Hồ.  

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )