(15 POINTS!!!) Solve 4 two-step equations: 1. 2x + 12 = 4 2. -5c + 9 = -16 3. -12 = -7 + x/4 (<-- x divided by 4)

Question

(15 POINTS!!!) Solve 4 two-step equations:

1. 2x + 12 = 4
2. -5c + 9 = -16
3. -12 = -7 + x/4 (<– x divided by 4)
4. -n/6 + 4 = 3

in progress 0
Thu Thủy 4 days 2021-07-18T23:31:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T23:33:05+00:00

  1. X= -4
  2. C=5
  3. X= -20
  4. N= 6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )