12 – 3x/32 = 6/4 – x

Question

12 – 3x/32 = 6/4 – x

in progress 0
Verity 8 tháng 2020-10-14T18:29:57+00:00 2 Answers 96 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   `12 – (3x)/32 = 6/4 – x`

  `<=> 12 – 6/4 = (3x)/12 – x`

  `<=> 48/4 – 6/4 = (3x)/12 – (12x)/12`

  `<=> 42/4 =  (-9x)/12`

  `<=> 126/12 = (-9x)/12`

  `<=> 126 = -9x`

  `<=> x = 126 : (-9)`

  `<=> x = -14`

  Giải thích các bước giải:

   

 2. `12-{3x}/{32}=6/{4-x}`

  `{384-3x}/{32}=6/{4-x}`

  `(384-3x)(4-x)=32.6`

  `(384-3x)(4-x)=192`

  `⇒384-3x;4∈Ư(192)`

  Vì `384-3x⋮3⇒384-3x=±3`

  `TH1:384-3x=3⇒x=127`

                        `⇒4-x=64⇒x=-60`

  `TH2:384-3x=-3⇒x=129`

                        `⇒4-x=-64⇒x=68`

  Vậy $x∈\varnothing$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )