12x – 2/3 = 83 1/3 12x=? x=?

Question

12x – 2/3 = 83 1/3

12x=?

x=?

in progress 0
Dâu 1 day 2021-07-22T16:54:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T16:56:08+00:00

  Answer:

  12x = 84

  x = 7

  Step-by-step explanation:

  12x = 83 1/3 + 2/3

  12x = 84

  x = 84/12

  x = 7

  Hope that helps!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )