x^10-4x^8+4x^6 9^6-12x^7+4x^8 1 /8x^3-8

Question

x^10-4x^8+4x^6
9^6-12x^7+4x^8
1 /8x^3-8

in progress 0
Latifah 11 months 2020-10-30T01:59:33+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T02:01:32+00:00

  x^10 – 4x^8+4x^6

  =(x^5)² – 2.x^5.2x³ + (2x³)²

  = (x^5 – 2x³)

  9^6 – 12x^7 + 4x^8

  = (3³)² – 2.3³.2x^4 + (2x^4)²

  = (3³ – 2x^4)

  = (27 – 2x^4)

  1 /8x^3-8

  = 1³/(2x)³- 2³

  = (1/2x)³ -2³

  = (1/2x – 2)[(1/2x)²+2.(1/2x).2+2²]

  = (1/2x – 2)(1/4x² + 4/2x + 4)

  Mình chỉ làm đc thế thôi. Có j sai mong bạn cảm thông.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )