(x+1)y=7 nhanh hộ mình với

Question

(x+1)y=7
nhanh hộ mình với

in progress 0
Latifah 9 months 2021-04-29T00:13:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-29T00:15:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bổ sung :`x,y∈Z`

  `(x+1)y=7`

  Do `y∈Z=>y∈Ư(7)={±1,±7}`

  `+)y=1=>x+1=7=>x=6`

  `+)y=-1=>x+1=-7=>x=-8`

  `+)y=7=>x+1=1=>x=0`

  `+)y=-7=>x+1=-1=>x=-2`

  Vậy `(x,y)` là `(6,1),(-8,-1),(0,7),(-2,-7)`

  0
  2021-04-29T00:15:52+00:00

  *Lời giải :

  Điều kiện : `x,y∈ Z`

  `(x + 1)y = 7`

  `-> x+ 1,y ∈ Ư (7) = {±1; ±7}`

  * `y ∈ {±1; ±7}`

  `⇔` \(\left\{ \begin{array}{l}x=6\\x=-8\\x=0\\x=-2\end{array} \right.\)

  Vậy `(x;y) ∈ (6;1); (-8;-1); (0;7) ; (-2;-7)`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )