1. viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử C = { x e N / x + 4 _< 6 } D = {x e N / 10 : x = 2

Question

1. viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử
C = { x e N / x + 4 _< 6 } D = {x e N / 10 : x = 2

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-10-22T00:47:57+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T00:49:30+00:00

  C= { 4 ; 5}  

  => Tập hợp C có 2 phần tử

  D= { 5 }

  => Tập hợp có 1 phần tử

   

  0
  2020-10-22T00:49:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `text{1. viết tập hợp sau và cho biết  mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử}`
  `text{C = { x e N / x + 4 ≤ 6 }}`
  `=>x+4∈{0;1;2;3;4;5;6}`
  `=>x∈{-4;-3;-2;-1;0;1;2}`
  `text{Vì x là số tự nhiên}` `=>x∈{0;1;2}`
  `text{Tập hợp C có 3 phần tử}`
  `text{D = {x e N / 10 : x = 2}}`
  `text{Ta có:}`
  `10:x=2`
  `=>x=10:2`
  `=>x=5`
  `text{Vậy x∈{5}}`
  `text{Tập hợp D có 1 phần tử}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )