1/ Viết chương trình nhập mảng 1 chiều M các số nguyên, tính tổng các phần tử là các số dương chẵn trong mảng. 2/ Viết chương trình nhập 2 xâu từ bàn

Question

1/ Viết chương trình nhập mảng 1 chiều M các số nguyên, tính tổng các phần tử là các số dương chẵn trong mảng.
2/ Viết chương trình nhập 2 xâu từ bàn phím, thực hiện chèn xâu thứ nhất vào xâu thứ 2 ở vị trí cuối cùng của xâu thứ hai.
3/ Viết chương trình nhập 2 xâu từ bàn phím:
a. Thực hiện xóa 5 kí tự của xâu thứ nhất tại vị trí thứ 4. Đưa xâu vừa xóa ra màn hình
b. Chèn xâu thứ nhất vào xâu thứ 2 ở vị trí dấu cách đầu tiên của xâu thứ 2. Đưa kết quả chèn ra màn hình

in progress 0
Mộc Miên 1 year 2020-11-11T10:36:24+00:00 3 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T10:38:20+00:00

  Bài 1: 

  var a: array [1..100] of integer; b,i,kq: integer; 

  begin

  write(‘Nhap so luong phan tu: ‘); readln(a);

  for i:=1 to b do

  begin

  write(‘Nhap gia tri cua phan tu thu ‘,i,’:’); 

  readln(a[i]);

  end;

  for i:=1 to b do

  if (a[i]>0) and (a[i] mod 2 = 0) then kq:=kq+a[i];

  write(‘Ket qua: ‘,kq);

  end.

  Bài 2:

  var a,b,kq: string;

  begin 

  write(‘Nhap xau a: ‘); readln(a);

  write(‘Nhap xau b: ‘); readln(b);

  kq:=insert(a,b,b.length);

  write(‘Ket qua: ‘,kq);

  end;

  Bài 3:

  var a,b,kqa,kqb,vtt:  string;

  begin

  write(‘Nhap xau a: ‘); readln(a);

  write(‘Nhap xau b: ‘); readln(b);

  kqa:=delete(a,4,5);

  write(‘Ket qua cau a: ‘,kqa);

  {Em dang bi bi cau b, sau nay em se lam sau}

  end;

  0
  2020-11-11T10:38:22+00:00

  #include<stdio.h>

  #include<conio.h>

  using namespace std;

  void nhapmang(int a[], int &n)

  { printf(“nhap so phan tu :” ); 

  scanf(“%d”,&n);

  for(int i=0;i<n;i++) 

  { printf(” phan tu thu %d :”,i);   

  scanf(“%d”,&a[i]);

  0
  2020-11-11T10:38:28+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo chèn phần tử vào mảng 1 chiều các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )