1. Viết chương trình in ra màn hình các số đếm từ 1 đến 20, mỗi số in trên một dòng. 2. Viết chương trình in ra màn hình các số đếm từ 20 đến 10, mỗi

Question

1. Viết chương trình in ra màn hình các số đếm từ 1 đến 20, mỗi số in
trên một dòng.
2. Viết chương trình in ra màn hình các số đếm từ 20 đến 10, mỗi số
in trên một dòng.
3. Viết chương trình nhập vào N số nguyên từ bàn phím. Tính và in ra
màn hình tổng của các số vừa nhập vào.
4. Viết chương trình nhập vào số nguyên N từ bàn phím. In ra màn
hình các ước của N.

in progress 0
Diễm Kiều 11 months 2021-02-17T23:28:57+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-17T23:30:57+00:00

  1/

  Program BTH;
  uses crt;
  var i:byte;
  Begin
          clrscr;
          For i:=1 to 20 do
                  writeln(i);
          readln;
  end.

  2/

  Program BTH;
  uses crt;
  var i:byte;
  Begin
          clrscr;
          For i:=20 downto 10 do
                  writeln(i);
          readln;
  end.

  3/

  Program BTH;
  uses crt;
  var n,i,s,k:longint;
  Begin
          clrscr;
          write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
          For i:=1 to n do
          Begin
                  write(‘Nhap so thu ‘,i,’ : ‘);readln(k);
                  s:=s+k;
          end;
          writeln(‘Tong day so tren la: ‘,s);
          readln;
  end.

  4/

  Program BTH;
  uses crt;
  var n,i:longint;
  Begin
          clrscr;
          write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
          writeln(‘Uoc cua ‘,n,’ la: ‘);
          For i:=1 to n do
          Begin
                  If n mod i=0 then write(i,’ ‘);
          end;
          readln;
  end.

  0
  2021-02-17T23:31:02+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo be hoc dem so tu 1 den 20 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )