1)Tìm GTNN của các biểu thức sau : a)A=3,7+|4,3-x| b)B=|3x+8,4|-14,2 c)C=|4x-3|+|5y+7,5|+17,5 2)Tìm GTLN của biểu thức sau : a)D=5,5-|2x-1,5| b)E=|1

Question

1)Tìm GTNN của các biểu thức sau :
a)A=3,7+|4,3-x|
b)B=|3x+8,4|-14,2
c)C=|4x-3|+|5y+7,5|+17,5
2)Tìm GTLN của biểu thức sau :
a)D=5,5-|2x-1,5|
b)E=|10,2-3x|-14
c)F=4-|5x-2|-|3y+12|

0
Vodka 11 months 2020-10-23T06:54:04+00:00 0 Answers 55 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )