1.tìm các giá trị của x để biểu thức có kết quả âm: a) 2x-3 b) 4-3x c) x mủ 2+5x d) 3(2x+3) (3x-5) 2.tìm các giá trị của x để biểu thức có kết quả dươ

Question

1.tìm các giá trị của x để biểu thức có kết quả âm:
a) 2x-3
b) 4-3x
c) x mủ 2+5x
d) 3(2x+3) (3x-5)
2.tìm các giá trị của x để biểu thức có kết quả dương:
a) 3x-5
b) 1-2x
c) 2.y mủ 2 -4y
d) 5(2y+1)(3x-5)

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-29T04:39:50+00:00 1 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T04:41:19+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  1)a)\\
  2x – 3 < 0\\
   \Rightarrow 2x < 3\\
   \Rightarrow x < \dfrac{3}{2}\\
  b)4 – 3x < 0\\
   \Rightarrow 3x > 4\\
   \Rightarrow x > \dfrac{4}{3}\\
  c){x^2} + 5x < 0\\
   \Rightarrow x\left( {x + 5} \right) < 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x < 0\\
  x + 5 > 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x > 0\\
  x + 5 < 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x < 0\\
  x >  – 5
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x > 0\\
  x <  – 5
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow  – 5 < x < 0\\
  d)3\left( {2x + 3} \right)\left( {3x – 5} \right) < 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  2x + 3 > 0\\
  3x – 5 < 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  2x + 3 < 0\\
  3x – 5 > 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x >  – \dfrac{3}{2}\\
  x < \dfrac{5}{3}
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x < \dfrac{{ – 3}}{2}\\
  x > \dfrac{5}{3}
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow  – \dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{3}\\
  2)a)3x – 5 > 0\\
   \Rightarrow 3x > 5\\
   \Rightarrow x > \dfrac{5}{3}\\
  b)1 – 2x > 0\\
   \Rightarrow 2x < 1\\
   \Rightarrow x < \dfrac{1}{2}\\
  \text{Vậy}\,x < \dfrac{1}{2}\\
  c)2{y^2} – 4y > 0\\
   \Rightarrow 2y\left( {y – 2} \right) > 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  y > 0\\
  y – 2 > 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  y < 0\\
  y – 2 < 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  y > 0\\
  y > 2
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  y < 0\\
  y < 2
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  y > 2\\
  y < 0
  \end{array} \right.\\
  \text{Vậy}\,y > 2\,\text{hoặc}\,y < 0\\
  d)5\left( {2y + 1} \right)\left( {3x – 5} \right) > 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  2y + 1 > 0\\
  3x – 5 > 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  2y + 1 < 0\\
  3x – 5 < 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  y >  – \dfrac{1}{2}\\
  x > \dfrac{5}{3}
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  y <  – \dfrac{1}{2}\\
  x < \dfrac{5}{3}
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
  \text{Vậy}\,y >  – \dfrac{1}{2};x > \dfrac{5}{3}\,\text{hoặc}\,y <  – \dfrac{1}{2};x < \dfrac{5}{3}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )