1,Tìm x biết rằng : a, x ³-3x ²+3x=1+2019(x-1) ² b,4x ²-24x+20=0 2.Tìm m để đa thức : x ³+3x ²+4x-m chia cho đa thức x-3 được số dư bằng 3 3.cho tam g

Question

1,Tìm x biết rằng :
a, x ³-3x ²+3x=1+2019(x-1) ²
b,4x ²-24x+20=0
2.Tìm m để đa thức :
x ³+3x ²+4x-m chia cho đa thức x-3 được số dư bằng 3
3.cho tam giác đều ABC,K là điểm thuộc cạnh AB sao cho KA=2KB .Lấy điểm O bất kì nằm giữa K và C.Các điểm M,N,P,Q theo thứ tự lần lượt là trung điểm của OA,OB,BC,AC:
a,Chứng minh MNPQ là hình bình hành
b,Trên nửa mặt phẳng bờ OB ko chứa điểm C vẽ tam giác đều OBE. Trên nửa mặt phẳng bờ OB ko chứa điểm B vẽ tam giác đều OCF. Chứng minh AEOF là hình bình hành.

in progress 0
Jezebel 12 months 2020-11-07T20:26:10+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

    1
    2020-11-07T20:27:34+00:00

    Bạn xem hình !

    1-tim-biet-rang-a-3-3-1-2019-1-b-4-24-20-0-2-tim-m-de-da-thuc-3-4-m-chia-cho-da-thuc-3-duoc-so-d

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )