1.tìm x biết: a)(x+2019/2020)^4=0 b)(x-1/5)^2=9/25 c)2^x+2^x+3=144 2.chứng minh rằng: 2019^10

Question

1.tìm x biết:
a)(x+2019/2020)^4=0
b)(x-1/5)^2=9/25
c)2^x+2^x+3=144
2.chứng minh rằng:
2019^100+2019^99 chia hết 2020
3.cho a/b=c/d chứng minh rằng:
(a+2c).(b+d)=(a+c).(b+2d)

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-31T16:16:37+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T16:17:55+00:00

  1.tìm x biết: a)(x+2019/2020)^4=0

  x+2019/2020=0

  ⇔x=-2019/2020

  b)(x-1/5)^2=9/25

  ⇔x-1/5=3/5 hoặc x-1/5=-3/5

  ⇔x=4/5 hoặc x=-2/5

  c)2^x+2^x+3=144

  ⇔2^x(1+2^3)=144

  ⇔2^x=16

  ⇔x=4

  -chúc bạn học tốt-

  0
  2020-10-31T16:18:25+00:00

  Bài `1:`

  `a)(x+2019/2020)^4=0`

  `=>(x+2019/2020)=0^4`

  `=>x+2019/2020=0`

  `x=0-2019/2020`

  `x=-2019/2020`

  `b)(x-1/5)^2=9/25`

  `=>(x-1/5)^2=(3/5)^2`

  `=>x-1/5=3/5`

  `x=35+1/5`

  `x=4/5`

  `c)2^x+2^x+3=144`

  `2(2^x)+3=144`

  `2(2^x)=144-3`

  `2(2^x)=141`

  `2^x=141÷2`

  `2^x=141/2`

  Vì `141/2` không thể viết được dưới lũy thừa có cơ số là `2` nên ta không thể tìm được giá trị của `x`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )