1.Tìm x a, x/10 = 3/15 b,2x/49 = -2/7 c, x/15 = 4/10 d, 3x/32 = -3/8

Question

1.Tìm x
a, x/10 = 3/15 b,2x/49 = -2/7
c, x/15 = 4/10 d, 3x/32 = -3/8

in progress 0
Cherry 2 years 2021-05-10T12:07:51+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T12:09:07+00:00

  Đáp án:

   —-

  Giải thích các bước giải:

   a) `x/10` = `3/15`

  =>x=10 . 3 : 15 = 2

   b)`2x/49` = `-2/7`

  =>2x = 49 . (-2) : 7 = -14

  =>x = -14 : 2 = -7

   c)`x/15` = `4/10`

  =>x=15 . 4 : 10 = 6

   d)`3x/32=`-3/8`

  =>3x =32 . (-3) : 8 = -12

  =>x =-12 : 3=-4

  0
  2021-05-10T12:09:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, x/10 = 3/15

  =>3x/30 = 6/30

  =>3x=6

  =>x=2

  Vậy x=2

  b,2x/49 = -2/7

  =>2x/49 = -14/49

  =>2x=-14

  =>x=-7

  Vậy x=-7

  c, x/15 = 4/10

  =>2x/30 = 12/30

  =>2x=12

  =>x=6

  Vậy x=6

  d, 3x/32 = -3/8

  =>3x/32=-12/32

  =>3x=-12

  =>x=-4

  Vậy x=-4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )