1,tìm x 2.3 mũ x=162 2 mũ x – 15=17 (7 mũx -11)mũ 3 = 5 mũ 2+200 x mũ 10=x

Question

1,tìm x
2.3 mũ x=162
2 mũ x – 15=17
(7 mũx -11)mũ 3 = 5 mũ 2+200
x mũ 10=x

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-14T04:05:46+00:00 2 Answers 113 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T04:06:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `2.3 ^ x=162`
  `=>3^x=162:2`
  `=>3^x=81`
  `=>3^x=3^4`
  `=>x=4`
  `2 ^ x – 15=17`
  `=>2^x=17+15`
  `=>2^x=32`
  `=>2^x=2^5`
  `=>x=5`
  `(7.x-11)^3=5^2. 2^5+200`
  `=>(7.x – 11)^3=25 . 32+200`
  `=>(7.x – 11)^3=800+200`
  `=>(7.x – 11)^3=1000`
  `=>(7.x – 11)^3=10^3`
  `=>7.x – 11=10`
  `=>7.x = 10+11`
  `=>7.x=21`
  `=>x=21:7`
  `=>x=3`

  `x^10=x`
  `=>x^10-x=0`
  `=>x^9 . x-x.1=0`
  `=>x.(x^9 -1)=0`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^9 – 1=0\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^9=0+1\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^9=1\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^9=1^9\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array} \right.\) 

  0
  2020-11-14T04:07:01+00:00

  a) 3^x=162

  2.3∧X=2.3∧4

  ⇒x=4

  b)2∧x -15=17

   2∧x=32

  2∧X=2∧5

  ⇒x=5

  (7x-11)∧3=5∧2+200

  (7x-11)∧3=25.32+200

  (7x-11)∧3=1000

  (7x-11)∧3=10∧3

  7x-11=10

  7x=21

  x=3

  x∧10=x 

  ⇒x∧10-x=0

  ⇒x.(x∧9-1)=0

  TH1:⇒x=0

  TH2:⇒x∧9-1=0⇒x=1

  Vậy x=0 hoặc x=1

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )