1 point The sound of minimum wavelength and audible to * human ear is O 1.66 cm at 0°C O 1000 Aº O 4000 A

Question

1 point
The sound of minimum
wavelength and audible to
*
human ear is
O 1.66 cm at 0°C
O 1000 Aº
O 4000 Aº
O 1.65 m at 0°C​

in progress 0
Dâu 1 year 2021-07-27T15:55:10+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-27T15:56:34+00:00

    Answer:

    The correct answer is 1.65 m at 0⁰C

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )