1. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 45m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài .Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 65kg thóc.Hỏi a)Cả thửa ruộng thu

Question

1.
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 45m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài .Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 65kg thóc.Hỏi
a)Cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?
b) Tính số thóc đó ra đơn vị là Tấn/hm2
2.
Có 2 xe chở gạo.Xe 1 đi được 2 chuyến,mỗi chuyến chở được 3500kg gạo.Xe 2 đi được 3 chuyến,mỗi chuyến chở được 4200kg gạo.Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn gạo?

in progress 0
Khoii Minh 9 months 2021-04-23T23:01:18+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T23:02:49+00:00

  2)Số kg xe thứ nhất chở được là:

     3500×3=10500(kg

  Số kg xe thứ 2 chở được là:

    4200×3=12600(kg)

  Trung bình mỗi xe chở dc số gạo là:

    (10500+12600):(2+3)=4620(kg)=4,62 tấn

            Đáp số: 4,62 tấn

   

  0
  2021-04-23T23:02:57+00:00

  1)

                                 Giải

  a)Chiều rộng thửa ruộng là:

        45×3:5=27(m)

  Diện tích thửa ruộng là:

        45×27=1215(m2)

  Cả thửa ruộng thu được số kg là:

         1215:100×65=789,75(kg)

  b)

  Cứ 10000m2 thu hoạch được là:

      10000×65=650000(kg)

  Đổi 65000kg=650 tấn

        1000m2=1hm2

  Nên 650 tấn/hm2

  Đáp số:a)789,75kg

               b)650 tấn/hm2

  Bài 2:

                           Giải

  Số kg xe thứ nhất chở được là:

             3500×3=10500(kg)

  Số kg xe thứ 2 chở được là:

               4200×3=12600(kg)

  Trung bình mỗi xe chở dc số gạo là:

                 (10500+12600):(2+3)=4620(kg)=4,62 tấn

            Đáp số:4,62 tấn

        #Creative Team Name

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )