1.Este C4H8O2 mạch thẳng tham gia phản ứng tráng gương có tên gọi là: A. Etyl axetat B. iso-propyl fomiat C. Vinyl axetat D. n-propyl fomiat 2. Chất

Question

1.Este C4H8O2 mạch thẳng tham gia phản ứng tráng gương có tên gọi là:
A. Etyl axetat B. iso-propyl fomiat C. Vinyl axetat D. n-propyl fomiat
2. Chất vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:
A. Metyl fomiat B. Iso amyl axetat C. Metyl axetat D. Etyl axetat
3. Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến vai trò của H2SO4 trong phản ứng este hóa là:
A. Hút nước làm chuyển dịch cân bằng theo chiều thuận
B. Xúc tác làm tốc độ phản ứng thuận tăng
C. Xúc tác làm cân bằng phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận
D. Xúc tác làm phản ứng đạt trạng thái cân bằng nhanh

4. Đốt cháy hoàn toàn 1,6g một este E đơn chức thu được 3,52g CO2 và 1,152g nước. công thức phân tử của este là:
A. C3H4O2 B. C2H4O2 C. C5H8O2 D. C4H8O2
5. Đốt cháy hoàn toàn 0,09g một este A đơn chức thu được 0,132g CO2 và 0,054g nước. Công thức phân tử của este là:
A. C4H6O2 B. C2H4O2 C. C3H4O2 D. C3H6O2
6. Thủy phân 1 este đơn chức thu được 9,52g muối natri fomiat và 8,4g ancol. Công thức phân tử este:
A. Etyl fomiat B. Butyl fomiat C. Metyl fomiat D. Iso propyl fomiat
7. Đun 12g axit axetic và 13,8g etanol (H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 11g este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:
A. 62,5% B. 75% C. 55% D. 50%

in progress 0
Khang Minh 9 months 2020-12-10T14:05:15+00:00 3 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-10T14:07:12+00:00

  Đáp án:

   1. D.     2. A.       3. C.       4. C.    

    5. B.     6. D.       7. A.

  Giải thích các bước giải:

   1. Este có khả năng tham gia phản ứng tráng gương có dạng: HCOOR.

  Mặt khác, este có mạch thẳng –> Công thức este thỏa mãn:

  $HCOOC{H_2}C{H_2}C{H_3}$

  Tên gọi: n-propyl fomiat.

  Chọn D.

  2. Chất tác dụng được với dung dịch NaOH → Este.

  Chất tác dụng được với dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$

  → Este có dạng HCOOR.

  → A đúng vì metyl fomiat có công thức cấu tạo là: $HCOOCH_3$

  3. Trong phản ứng este hóa $H_2SO_4$ đóng vai trò làm chất xúc tác làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch → Làm cân bằng nhanh đạt tới trạng thái cân bằng.

  Mặt khác, $H_2SO_4$ đặc có tính chất hút nước, làm cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận → Tăng hiệu suất phản ứng.

  C sai vì chất xúc tác không làm dịch chuyển cân bằng, chỉ làm nhanh đạt tới trạng thái cân bằng. Cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận do $H_2SO_4$ có tính háo nước.

  4. $n_{CO_2} = 0,08 mol,\ n_{H_2O} = 0,064 mol$

  Ta có: $m_{este} = m_C + m_H + m_O → n_O = 0,032 mol$.

  Este E đơn chức có công thức tổng quát là $C_xH_yO_2$ → $n_{este} = 0,032 : 2 = 0,016 mol$.

  $\left\{ \begin{gathered} x = \frac{{0,08}}{{0,016}} = 5 \hfill \\ y = \frac{{0,064.2}}{{0,016}} = 8 \hfill \\ \end{gathered} \right.$

  Vậy, công thức của este là: $C_5H_8O_2$

  5. Tương tự câu 4: Công thức của este là: $C_2H_4O_2$

  6. 

  Ta có: ${n_{HCOONa}} = \frac{{9,52}}{{68}} = 0,14\,\,mol$

  Este đơn chức có dạng: $HCOOR$ →$n_{ancol}=n_{este}=0,14 mol$

  $M_{ancol}=\frac{8,4}{0,14}=60 $

  Ancol là $C_3H_7OH$

  Công thức của este: $HCOOC_3H_7$

  Chọn D.

  7.

  $\begin{gathered} {n_{C{H_3}COOH}} = 0,2\,\,mol,\,\,{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,3\,\,mol,\,\,{n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 0,125\,\,mol \hfill \\ C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}CO\,O{C_2}{H_5} + {H_2}O \hfill \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,125\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \hfill \\ \to H = \frac{{0,125}}{{0,2}}.100\% = 62,5\% \hfill \\ \end{gathered} $

  0
  2020-12-10T14:07:15+00:00

  Đáp án:

   1,d  2,b  3,a  4,b  5,c  6,d  7,c

   Chúc bạn học tốt !

   

  0
  2020-12-10T14:07:19+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phản ứng tráng gương của este các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )