1. cos(2x + $\frac{2\pi}{3}$ ) + sin(x + $\frac{\pi}{3}$ ) = 0

Question

1. cos(2x + $\frac{2\pi}{3}$ ) + sin(x + $\frac{\pi}{3}$ ) = 0

in progress 0
Helga 2 years 2020-11-14T02:43:07+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T02:44:20+00:00

  Đáp án:

  $\left[\begin{array}{l}x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi\\x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi\\x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right.\quad (k \in \Bbb Z)$

  Giải thích các bước giải:

  $\cos\left(2x + \dfrac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = 0$

  $\Leftrightarrow \cos\left[2.\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right)\right] + \sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = 0$

  $\Leftrightarrow 2\sin^2\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) – \sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) -1 = 0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = 1\\\sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = -\dfrac{1}{2}\end{array}\right.$

  $\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi\\x + \dfrac{\pi}{3} = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi\\x + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right.$

  $\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi\\x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi\\x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right.\quad (k \in \Bbb Z)$

  0
  2020-11-14T02:44:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  1-cos-2-frac-2-pi-3-sin-frac-pi-3-0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )