1. Cho ∆ MNP có MN=5cm, MP=7cm, NP=8cm. Tính CosM 2. ∆ ABC có Â = 60°. Chứng minh BC^2= AB^2 + AC^2 – AB.AC

Question

1. Cho ∆ MNP có MN=5cm, MP=7cm, NP=8cm. Tính CosM
2. ∆ ABC có Â = 60°. Chứng minh BC^2= AB^2 + AC^2 – AB.AC

0
Maris 1 year 2020-10-19T03:38:31+00:00 0 Answers 28 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )