1. Cho hàm số y = – 3x a) Tìm ĐKXĐ của hàm số b) Chứng minh hàm số nghịch biến trên R 2. Cho hàm số f(x) = x^2 g(x) = 3-x a) Tìm ĐKXĐ của mỗi hàm số

Question

1. Cho hàm số y = – 3x
a) Tìm ĐKXĐ của hàm số
b) Chứng minh hàm số nghịch biến trên R
2. Cho hàm số f(x) = x^2 g(x) = 3-x
a) Tìm ĐKXĐ của mỗi hàm số
b) Tìm số a sao cho 2f(a) = g(a)
Mọi người giúp em với ạ, em cảm ơn.

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-13T00:12:09+00:00 2 Answers 122 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-13T00:13:15+00:00

  Đáp án:

   1.

  a. TXĐ: \(D=R\)

  2. 

  a. TXĐ: \(D=R\)

  b. \(\left[ \begin{array}{l}a=1\\a=-\dfrac{3}{2}\end{array} \right.\) 

  Giải thích các bước giải:

   1. 

  a. TXĐ: \(D=R\)

  b. Do \(a=-3<0\) nên hàm số luôn nghịch biến trên \(R\)

  2. 

  a. TXĐ: D=R

  b. \(2.f(a)=g(a)\)

  \(\Leftrightarrow 2.a^{2}=3-a\)

  \(\Leftrightarrow 2a^{2}+a-3=0\)

  \(\Leftrightarrow \)  \(\left[ \begin{array}{l}a=1\\a=-\dfrac{3}{2}\end{array} \right.\) 

  0
  2020-11-13T00:13:42+00:00

  Đáp án:

  1.

  $a, TXĐ : D = R $

  $b,$ Do $a < 0 (-3 < 0 )$ nên hàm số nghịch biến trên R

  2.

  $a, ĐKXĐ : D = R $

  $b, Ta$ $có :$$ 2f(a) = g(a) $

      $⇔ 2x² = 3 – x$

      $⇔ 2x² + x – 3 = 0 $

      $a + b + c = 2 + 1 – 3 = 0$

        $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=\frac{-3}{2}\end{array} \right.\)  

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )