1/ Cho (d) :3x-5y+3=0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O góc 60° 2/ Cho ( C) : x^2+y^2+2x-6y+6=0. Tìm ảnh của C là C’

Question

1/ Cho (d) :3x-5y+3=0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O góc 60°
2/ Cho ( C) : x^2+y^2+2x-6y+6=0. Tìm ảnh của C là C’ quay phép quay 60°

0
Calantha 8 tháng 2020-10-29T08:57:29+00:00 0 Answers 37 views 0

Leave an answer