1.cho 5 điểm A;B;C;D;E;F tìm các vectơ: a) vecto U= vecto AB+ vecto DC+ vecto BD- vecto AC b) vecto V=vecto AC+ vecto DE- vecto DC- vecto CE+ vecto CB

Question

1.cho 5 điểm A;B;C;D;E;F tìm các vectơ:
a) vecto U= vecto AB+ vecto DC+ vecto BD- vecto AC
b) vecto V=vecto AC+ vecto DE- vecto DC- vecto CE+ vecto CB
2)cho ngũ giác đều ABCDE tâm O
CMR: vecto OH + vecto OB + vecto OC + vecto OD = vecto 0
Giúp mik vs ạ!!

0
Adela 1 year 2020-11-01T02:57:14+00:00 0 Answers 51 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )