1. a) (x-23) (x+25)=0 b) (x+8) (x-30)=0 c) (2x-48) (5x-70) =0

Question

1.
a) (x-23) (x+25)=0
b) (x+8) (x-30)=0
c) (2x-48) (5x-70) =0

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-10-20T23:48:51+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-20T23:49:52+00:00

  Đáp án:

   a) `(x-23)(x+25)=0`

  `x-23=0`

  `<=>x=23`

  `x+25=0`

  `<=>x=-25`

  `S={23;-25}`

  b) `(x+8)(x-30)=0`

  `x+8=0`

  `<=>x=-8`

  `x-30=0`

  `<=>x=30`

  `S={-8;30}`

  c) `(2x-48)(5x-70)=0`

  `2x-48=0`

  `<=>x=24`

  `5x-70=0`

  `<=>x=14`

  `S={24;14}`

  $\text{*Khiên}$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-20T23:50:48+00:00

  Đáp án:

   Ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   a) <=>(x-23) = 0 hay (x+25)=0

  <=> x =23 hay x=-25

  Vậy S ={23;-25}

  b) <=> x+8 = 0 hay x-30=0

  <=> x=-8 hay x=30

  Vậy S = {-8;30}

  c)<=> 2x-48=0 hay 5x-70=0

  <=> 2x =48 hay 5x=70

  <=> x=24 hay x=14

  Vậy S ={24;14}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )