1.a) x ² -10x =0 b) 8x ²-72x=0 c)x ²+9x =0

Question

1.a) x ² -10x =0
b) 8x ²-72x=0
c)x ²+9x =0

in progress 0
Dâu 1 year 2020-10-20T23:28:42+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-20T23:30:27+00:00

  `a, x^2-10x=0`

  `<=>x.(x-10)=0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-10=0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=10\end{array} \right.\) 

   Vậy `x ∈ {0;10}`

  `b,8x^2-72x=0`

  `<=> 8x(x-9)=0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}8x=0\\x-9=0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=9\end{array} \right.\) 

  `c,x^2+9x=0`

  `<=>x(x+9)=0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+9=0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-9\end{array} \right.\) 

  xin hay nhất +5*+cảm ơn

  0
  2020-10-20T23:30:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a)x^2-10x=0$

  $⇔x(x-10)=0$

  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-10=0\end{array} \right.\) 

  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=10\end{array} \right.\) 

   $b)8x^2-72x=0$

   $⇔8x(x-9)=0$

  \(\left[ \begin{array}{l}8x=0\\x-9=0\end{array} \right.\) 

  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=9\end{array} \right.\) 

  $c)x^2+9x =0$

  $⇔x(x+9) =0$

  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+9=0\end{array} \right.\) 

  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-9\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )