1) 78+2×(1+5x)=10 2) 33+7×(15+x)=175 3) 24+6×(45 trừ 7x) 4) 1+44÷(3x+1)=18 5) 73+27÷(19 trừ 5x)=76 6) 11+28÷(29 trừ 11x)=15 7) 12+38÷

Question

1) 78+2×(1+5x)=10
2) 33+7×(15+x)=175
3) 24+6×(45 trừ 7x)
4) 1+44÷(3x+1)=18
5) 73+27÷(19 trừ 5x)=76
6) 11+28÷(29 trừ 11x)=15
7) 12+38÷(49 trừ 3x)=14
8) 34+46÷(30 trừ 7x)=6 mũ 2
Mấy bạn làm hộ mình nha ahihihi

0
Nick 1 year 2020-10-18T14:34:11+00:00 0 Answers 40 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )