1. X-7 = -12 2.-8 +x= 23 3. -5x = 15

Question

1. X-7 = -12
2.-8 +x= 23
3. -5x = 15

in progress 0
bonexptip 7 months 2021-07-20T12:27:49+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T12:29:25+00:00

  Answer:

  1. X-7 = -12          X-7+7=-12+7      X=-5

  2.-8 +x= 23         -8+8+x=23+8    x=31

  3. -5x = 15          5x/-5=15/-5        x=-3

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )