-1.5 – 3/2 a.< b.> c.= what is it ​

Question

-1.5 – 3/2
a.<
b.>
c.=
what is it ​

in progress 0
niczorrrr 1 year 2021-09-01T12:06:41+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T12:07:47+00:00

  Answer:

  <

  Step-by-step explanation:

  -1.5 is less than – o.1

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )