1/4x²+11=38 solve by square root method

Question

1/4x²+11=38
solve by square root method

in progress 0
Thu Thủy 6 months 2021-07-20T03:24:03+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T03:25:19+00:00

  1/4 x^2 + 11 = 38

  multiply both sides by 4

  x^2 + 44 = 152

  x^× = 152 – 44

  x^2 = 108

  x = + or – 6 square root of 3

  x¹ = -6 square root of 3

  x² = +6 square root of 3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )