1/2-/5/4-2x/=1/3 2x-/x+1/=-1/2 /2x-1/-/x+1/3/=0

Question

1/2-/5/4-2x/=1/3
2x-/x+1/=-1/2
/2x-1/-/x+1/3/=0

in progress 0
Amity 1 year 2020-11-28T12:23:39+00:00 1 Answers 84 views 0

Answers ( )

  -1
  2020-11-28T12:24:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  \dfrac{1}{2} – \left| {\dfrac{5}{4} – 2x} \right| = \dfrac{1}{3}\\
   \Leftrightarrow \left| {\dfrac{5}{4} – 2x} \right| = \dfrac{1}{2} – \dfrac{1}{3}\\
   \Leftrightarrow \left| {\dfrac{5}{4} – 2x} \right| = \dfrac{1}{6}\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \dfrac{5}{4} – 2x = \dfrac{1}{6}\\
  \dfrac{5}{4} – 2x =  – \dfrac{1}{6}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x = \dfrac{5}{4} – \dfrac{1}{6}\\
  2x = \dfrac{5}{4} + \dfrac{1}{6}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x = \dfrac{{13}}{{12}}\\
  2x = \dfrac{{17}}{{12}}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{{13}}{{24}}\\
  x = \dfrac{{17}}{{24}}
  \end{array} \right.\\
  b,\\
  2x – \left| {x + 1} \right| =  – \dfrac{1}{2}\\
   \Leftrightarrow \left| {x + 1} \right| = 2x + \dfrac{1}{2}\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  2x + \dfrac{1}{2} \ge 0\\
  \left[ \begin{array}{l}
  x + 1 = 2x + \dfrac{1}{2}\\
  x + 1 =  – 2x – \dfrac{1}{2}
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge  – \dfrac{1}{4}\\
  \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{1}{2}\\
  x =  – \dfrac{1}{2}
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}\\
  c,\\
  \left| {2x – 1} \right| – \left| {x + \dfrac{1}{3}} \right| = 0\\
   \Leftrightarrow \left| {2x – 1} \right| = \left| {x + \dfrac{1}{3}} \right|\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x – 1 = x + \dfrac{1}{3}\\
  2x – 1 =  – x – \dfrac{1}{3}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{4}{3}\\
  x = \dfrac{2}{9}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )