1+2+3+…+100 làm nhanh nhé

Question

1+2+3+…+100
làm nhanh nhé

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-11-03T08:37:00+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T08:38:42+00:00

  `1 + 2 + 3 +…+ 100`

  Dãy trên có số số hạng là:

  `(100 – 1) : 1 + 1 = 100` (số)

  Tổng là:

  `(100 + 1)` x `100 : 2 = 5050`

  Đáp số: `5050`

  – Answered by Meett1605

  0
  2020-11-03T08:38:46+00:00

  Đáp án: 5050

   

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức tính tổng dãy số số hạng cách đều : 

  ( Số cuối + Số đầu ) x số số hạng : 2

  1 + 2 + 3 + ….. + 100

  = ( 100 + 1 ) x 100 : 2

  = 101 x 100 : 2

  = 10100 : 2

  = 5050

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )