`1/10 ha=…..m^2` làm đi

Question

`1/10 ha=…..m^2`
làm đi

in progress 0
Helga 8 tháng 2020-10-15T04:20:15+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: `1/10 ha = 1000 m^2`.

  Giải thích các bước giải:

  `1/{10} ha = … m^2`

  `⇔ 1/{10} ha = 1/{10} . 10000 m^2 = 1000 m^2`  (`1 ha = 10000 m^2`).

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `1/10 ha =1/10. 10000m^2=1000m^2`

Leave an answer