x+1 = (x+1)^2 Tìm x

Question

x+1 = (x+1)^2
Tìm x

in progress 0
Philomena 8 tháng 2020-10-16T15:30:53+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x+1 = (x+1)^2   

  <=>x+1=x^2+2x+1

  <=>1-1=x^2+2x-x

  <=>0=x^2+x

  <=>0=x(x+1)

  <=>x=0 hoặc x+1=0

  <=>x=0  hoặc x=-1

  Vậy x={0;-1}

   

 2. $x+1=(x+1)^2$

  $⇔x+1-(x+1)^2=0$

  $ ⇔(x+1)(1-(x+1)=0$

  $⇔(x+1)(1-x-1)=0$

  $⇔(x+1)(-x)=0$

  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\-x=0\end{array} \right.\) $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=0\end{array} \right.\) 

  $\text{Vậy $x∈\{-1;0\}$}$

   

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )