x + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 125 = 15

Question

x + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 125 = 15

in progress 0
MichaelMet 2 tháng 2021-04-16T02:14:48+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

 1.    x + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 125 = 15

  ⇔x : (1+0,5+0,25+125)=15

  ⇔x : 126,75=15

  ⇒x=15x 126,75=1901,25

   

 2. `x+x:0,5+x:0,25+x:125=15`

  `=>x:(1+0,5+0,25+125)=15`

  `=>x:126,75=15`

  `x=126,75xx15`

  `x=1901,25`

  Xin hay nhất ạ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )