Question

Nêu các cách CM 3 điểm thẳng hàng và giúp mình làm bài dưới nhé ????????????
neu-cac-cach-cm-3-diem-thang-hang-va-giup-minh-lam-bai-duoi-nhe

Answers

 1. *Cách chứng minh :

  Chứng minh `hat{KME} = hat{AMI}` bởi `ΔKME = ΔIMA`

  +) `hat{KME} + hat{IME} = 180^o`

  `-> K,M,E` thẳng hàng

  _______________________________________________

  – Chứng minh 2 góc đối đỉnh của 2 `Δ` gắn với 3 điểm ấy bằng nhau

  – Chứng minh 2 góc kề bù có tên 2 điểm trong 3 điểm cần chứng minh thẳng hàng `= 180^o`

  `-> 3` điểm đó thẳng hàng

  *Lời giải :

  `a)`

  Xét `ΔBME` và `ΔCMA` có :

  \(\left\{ \begin{array}{l}BM=CM(GT)\\AM=EM(GT)\\\widehat{BME}=\widehat{CMA} (cmt)\end{array} \right.\)

  `-> ΔBME = ΔCMA (c.g.c)`

  `-> hat{MBE} = hat{MCA}` (2 góc tương ứng)

  mà 2 góc này ở vị trí so le trong

  $→AC//BE$

  `b)`

  Vì $AC//BE$ `(cmt)`

  `-> hat{MAI} = hat{MEK}` (2 góc so le trong)

  Xét `ΔKME` và `ΔIMA` có :

  \(\left\{ \begin{array}{l}AI=EK (GT)\\AM=EM(GT)\\\widehat{MAI}=\widehat{MEK} (cmt)\end{array} \right.\)

  `-> ΔKME = ΔIMA (c.g.c)`

  `-> hat{KME} = hat{AMI}` (2 góc tương ứng)

  mà `hat{KME} + hat{IME} = 180^o`

  `-> I,M,K` thẳng hàng

  *Hình : dưới

   

  neu-cac-cach-cm-3-diem-thang-hang-va-giup-minh-lam-bai-duoi-nhe

 2. Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng:

  – Sử dụng góc đối đỉnh

  – Hai tia chung gốc cùng song song với một đường thẳng cho trước

  – Chứng minh góc tạo bởi 2 tia đó và một cạnh bù nhau

  \(AC//BE→\widehat{MAC}=\widehat{MEB}\) (so le trong)

  hay \(\widehat{MAI}=\widehat{MEK}\)

  Xét \(ΔMAI\) và \(ΔMEK\):

  \(MA=ME\) (gt)

  \(\widehat{MAI}=\widehat{MEK}\) (cmt)

  \(AI=EK\) (gt)

  \(→ΔMAI=ΔMEK\) (c-g-c)

  \(→\widehat{AMI}=\widehat{EMK}\) (2 góc tương ứng)

  mà 2 góc ở vị trí đối đỉnh

  \(→M,I,K\) thẳng hàng

  neu-cac-cach-cm-3-diem-thang-hang-va-giup-minh-lam-bai-duoi-nhe

Leave a Comment