Question

một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm chiều rộng 60cm chiều cao 70cm bể không có nắp tính: a) diện tích kính dùng làm bể cá đó. b) thể tích bể cá đó.

Answers

 1. `a)` Diện tích xung quanh bể cá là :

  `(80 + 60) xx 2 xx 70 = 19600 (cm^2)`

  Diện tích kính dùng làm bể cá là :

  `19600 + ( 60 xx 80) xx 2 = 28000 ( cm^2 )`

  `b)` Thể tích bể cá đó là :

  `80 xx 60 xx 70 =  336000 (cm^3)`

      `ĐS:` `a )` `28000` `cm^2` ; `b )` `336000` `cm^3`

   

 2. Diện tích xung quanh bể cá :

     (80 + 60 ) x 2 x 70 = 19600 ( cm²)

  Diện tích kính dùng để làm bể cá :

     19600 + (80 x 60 )=24400 ( cm²)

  Thể tích bể cá :

      80 x 60 x 70 = 336000 (cm³)

           Đáp số : a) 24400 cm²

                         b) 336000 cm³

   

Leave a Comment