Question

Mỗi số cũng đc coi là gì ?
Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ gì ?
Leave a Comment