Question

Mỗi công nhân của công cổ Phần ABC có số tiền thưởng tết năm 2015 là 1 tháng lương. Đến năm 2016, số tiền thưởng tết của họ được tăng 6% so với số tiền tết năm 2015. Vào năm 2017 số tiền thưởng tết của được tăng thêm 10% so với số tiền thưởng tết năm 2016, ngoài ra nếu công nhân nào được là công đoàn viên xuất sắc cảu năm 2017, nenen anh nhận được số tiền thưởng thêm là 500000đ. Anh ba là công đoàn viên xuất sắc cảu năm 2017, nên anh nhận được số tiền thưởng tết là 6330000đ. Hỏi năm 2015, tiền lương 1 tháng của anh ba là bao nhiêu ?
Giúp mình câu này với :(((
Leave a Comment