Question

lm thế nào là hiện tượng chuyển nghĩa của từ ad????? e thank kiu trc nhen

Answers

  1. Chuyển nghĩa  của từ là  là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa. . Nghĩa gốc: Là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở hình thành các nghĩa khác. Nghĩa chuyểnLà nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc.

  2. Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa. Nghĩa gốc: Là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở hình thành các nghĩa khác. Nghĩa chuyển: Là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc.

    cho mình 1 ctlhn nhá

    CHUV MỌI NGƯỜI THI TỐT

Leave a Comment