Question

liệt kê các sự việc trong truyện sự tích hồ gươm theo 4 sự việc mở đầu,phátriển,cao trào,kết thúc

Answers

 1. – Giặc Minh đô hộ, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng thất bại, Long Quân quyết định cho mượn gươm thần .

  – Lê Thận nhặt được lưỡi gươm dưới nước

  – Lê Lợi nhặt chuôi gươm trên rừng, tra gươm vào chuôi thì vừa thư in

  – Từ đó nghĩa quân nhanh chóng quét sạch giặc ngoại xâm

  – Đất nước thanh bình, Lê Lợi lên làm vua, Long Quân cho đòi lại gươm thần

  – Vua trả gươm, từ đó hồ Tả Vọng mang tên hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

                              ~ Học tốt nha ~

Leave a Comment