Question

Lập dàn ý cho đề văn sau:
Em hãy kể lại một người bạn em mới quen.( khoảng 10 dòng)
Leave a Comment