Question

Kẻ hai cột cột 1 là từ địa phương miền bắc tương ứng với cột hai là từ toàn dân
Leave a Comment