Question

xin giải giúp câu này ạ.
câu 1. Cho phản ứng hóa học: 2NO(k) + O2 (k) → 2NO2(k) Tốc độ phản ứng hóa học trên được tính theo công thức y = k [NO]2[O2]. Hỏi ở nhiệt độ không đổi, áp suất chung của hệ đã tăng bao nhiêu lần khi tốc độ của phản ứng tăng 64 lần? .
Câu 2 Cho phương trình hoá học của phản ứng aA + bB □(⇔┴ ) cC Khi tăng nồng độ của B lên 2 lần (giữ nguyên nồng độ của A), tốc độ phản ứng thuận tăng lên 8 lần. b có giá trị là bao nhiêu? Câu 3.Tốc độ của một phản ứng có dạng: v=k.CxA.CyB (A, B là 2 chất khác nhau). Nếu tăng nồng độ A lên 2 lần (nồng độ B không đổi) thì tốc độ phản ứng tăng 8 lần. Giá trị của x là
Leave a Comment