Question

I,So sánh :
câu 1: so sánh là gì?nêu cấu tạo của so sánh?
câu 2: nêu các kiểu so sánh và tác dụng của phép so sánh?
câu 3: tìm 10 câu ca dao, tục ngữ hoặc thành ngữ có sử dụng biện pháp so sánh
câu 4:`tìm và nêu tác dụng biện pháp so sánh trong các ví dụ sau:/gạch ý rõ ràng/
a, Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ,biết học hành là ngoan (Hồ Chí Minh)
b, Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng (Tế Hanh)
c, Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nối tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi (Tố Hữu)
d, Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mông
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng (Minh Huệ)
Leave a Comment